PRAKTICA - SPRAWDZONA W PRAKTYCE

INFORMACJE DOTYCZĄCE OPAKOWAŃ ORAZ ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH PRZEZNACZONE DLA UŻYTKOWNIKÓW PRODUKTÓW

 

1. Znaczenie oznaczeń stosowanych na opakowaniach.

Oznaczenia

* dot. sprzętu elektrycznego/elektronicznego oraz baterii/akumulatorów

 

2. Informacje dotyczące właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi

W celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, wszystkie odpady opakowaniowe należy zbierać w sposób selektywny z podziałem

na poszczególne ich frakcje:

  •  ODPADY OPAKOWANIOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH (PLASTIK)
  •  ODPADY OPAKOWANIOWE Z METALI (ALUMINIUM/STAL)
  •  ODPADY OPAKOWANIOWE Z PAPIERU I TEKTURY
  •  ODPADY OPAKOWANIOWE ZE SZKŁA
  •  ODPADY OPAKOWANIOWE WIELOMATERIAŁOWE (NP. KARTONIKI PO PŁYNNEJ ŻYWNOŚCI)

Opakowania powinny być puste i jeżeli jest to możliwe, w celu zmniejszenia ich objętości zgniecione. Odpady opakowaniowe należy oddawać z podziałem na frakcje (zgodnie z uchwalonym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy) w zlokalizowanym najbliżej, utworzonym przez gminę punkcie zbierania (pojemniki do selektywnej zbiórki) lub w punktach PSZOK (punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych). Informacje o lokalizacji PSZOK oraz godzinach przyjmowania odpadów znajdują się na stronie internetowej urzędu gminy.

3. Informacje dotyczące dostępnych systemów zwrotu, zbierania, odzysku w tym recyklingu odpadów opakowaniowych

Oddawanie odpadów opakowaniowych możliwe jest:

  • w  jednostkach  handlu  detalicznego  o  powierzchni  handlowej  powyżej  2000  m2,  które  są  ustawowo  zobowiązane  do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ofercie handlowej tej jednostki, według rodzajów opakowań, z których powstały odpady.
  • w zorganizowanych na terenie gminy punktach selektywnej zbiórki (ogólnodostępne pojemniki) lub w punktach PSZOK (punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych). Informacje dot. lokalizacji punktów PSZOK oraz godzin ich otwarcia urząd gminy obowiązany jest umieścić na swojej stronie internetowej.

Podstawa prawna:

Art. 42 Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013r.(Dz.U. 2013 poz. 888)