PRAKTICA - SPRAWDZONA W PRAKTYCE

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Prywatność i bezpieczeństwo

Nasza firma wykorzystuje dane osobowe Klientów wyłącznie do celów księgowych oraz komunikacji. Nikt postronny nie ma więc wglądu do Twoich personaliów, ani historii zakupów. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdemu z Państwa przysługuje prawo wglądu do tych danych jak również prawo ich poprawienia.

2. Zamawianie

Procedura składania zamówień jest szczegółowo opisana w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, który zamieszczony jest na tej stronie: Regulamin.

3. Metody płatności, ceny i promocje

Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
- płatność przy odbiorze przesyłki: należność pobiera doręczyciel przesyłki
- przelewem na rachunek bankowy Sklepu.
Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

4. Dane do przelewu

BNP Paribas Bank Polska S.A.
Numer rachunku: 23 1750 1178 0000 0000 0407 3468

5. Ograniczenie obszaru dostawy

Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta odnośnie umów zawartych na odległość, Kupujący w naszym sklepie mają prawo do dostąpienia od umowy w ciągu 14 dni. Pouczenie o odstąpieniu od umowy zamieszczone jest na tej stronie, a formularz odtsąpienia od umowy jest zamiesczony na tej stronie.

7. Warunki gwarancji

1. G&P Focus udziela Kupującemu gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu sprzętu.

2. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują osobie fizycznej, która nabyła towar w celu bezpośrednio nie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Prawo do gwarancji daje prawidłowo wypełniona niniejsza karta wraz z dowodem zakupu. Jakiekolwiek zmiany i skreślenia powodują unieważnienie gwarancji.

4. Rozpatrzenie zgłoszonej reklamacji gwarancyjnej następuje w ciągu 14 dni od daty przyjęcia towaru w serwisie G&P Focus. Zakwalifikowane jako zasadne, podlegające świadczeniom gwarancyjnym usterki i wady towaru będą usunięte bezpłatnie.

5. Gwarancją nie są objęte:

- mechaniczne uszkodzenia sprzętu spowodowane przez użytkownika i wywołane nimi wady

- towary uszkodzone elektrycznie, termicznie lub chemicznie, a także towary zanieczyszczone (szczególnie piaskiem itp.) lub zalane cieczą

- towary, w których dokonano zmian technicznych lub jakichkolwiek modyfikacji po dacie zakupu

- materiały eksploatacyjne oraz akcesoria (np. akumulatory, baterie, karty pamięci)

- towary używane niezgodnie z ich przeznaczeniem (np. niewłaściwe przechowywanie, upuszczenie, uderzenie)

6. W przypadku stwierdzenia nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych nabywca traci prawo do korzystania z gwarancji.

7. G&P Focus nie odpowiada za wszelkie, jakiegokolwiek rodzaju szkody jakie mogłyby powstać wskutek użycia lub niemożności użycia towaru. Wyłączona jest również jakakolwiek odpowiedzialność, która mogłaby wynikać z żądań osób trzecich.  

8. Gwarancja ta obejmuje wyłącznie sprzęt sprowadzony do Polski przez G&P Focus i jest ważna tylko na terytorium Polski.

9. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

8. Unijna platforma internetowa ODR

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/