PRAKTICA - SPRAWDZONA W PRAKTYCE

FORMULARZ REKLAMACJI

(Prosimy wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami)

 

……………………..

                                      (Miejscowość, data)

…………………..

…………………..                                                            

…………………..

   (Dane Klienta)

 

………………………………..

………………………………..

………………………………..

                            (Dane przedsiębiorcy)

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony towar w dniu …………………. jest wadliwy. Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. i polega na

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

........................................................................................................…………………………

(opis wady towaru)

W związku z powyższym, zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny żądam:

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
  • nieodpłatnej naprawy towaru* (art. 561 § 1)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ……………………………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto…………………………………................./przekazem pocztowym na mój adres ……………...…………………….…...……...* (art. 560 § 1)
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto …………………………………………………………………….* (art. 560 § 1)

 

 

    Data i Podpis konsumenta

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

POUCZENIE:

- Zgodnie z art. 560 § 1 K.C. jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

§ 2 Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

§ 3 Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wad.

§ 4 Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

- Zgodnie z art. 561 § 1 K.C. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

§ 2 Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

§ 3 Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 

Formularz dostępny jest także w formacie pdf do ściągnięcia pod adresem: http://fotomarket.com.pl/pdf/formularz_reklamacji.pdf