PRAKTICA - SPRAWDZONA W PRAKTYCE

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

………………………………

………………………………

………………………………

(Dane przedsiębiorcy)

Odstępuję od umowy sprzedaży w ramach następujących towarów:

- …………………………………………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy¹/odbioru²(*):

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów):

…………………………………………………………………………………………………..

Zwrot pieniędzy proszę dokonać na:

- podany numer rachunku bankowego:

…………………………………………………………………………………………………...

lub

- przekazem pocztowym na następujące dane adresowe:

……………………………………………………………………………………………….......

Data i Podpis konsumenta

(tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić.

1 podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2 podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

Formularz dostępny jest także w formacie pdf do ściągnięcia pod adresem:

http://fotomarket.com.pl/pdf/formularz_odstapienia_od_umowy.pdf